# آتش_فشان_chimborazo_،_استان_chimborazo_،_اکوادور